REZERWACJE 2023

REZERWACJE 2024

Przyjmujemy rezerwacje telefoniczne i mailowe. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest dokonanie przedpłaty w wysokości 30% ceny całości pobytu. W przypadku anulowania rezerwacji przedpłata jest bezwrotna.

Rezerwacje większej ilości domków lub całego ośrodka dla grup zorganizowanych jest możliwe (za wyłączeniem okresu wakacyjnego lipiec –  sierpień). Warunki takich rezerwacji ustalane są indywidualnie.

RECEPCJA

tel.: 519 176 087
e-mail: wynajem@atmosfera-sielpia.pl
czynna pon – pt w g. 10:00 – 18:00*
(*w okresie styczeń – kwiecień 2024)

NR KONTA DO PRZEDPŁATY

tytuł przelewu:
imię i nazwisko, data pobytu, nr domku

przelew krajowy:
25 1090 2040 0000 0001 3207 0435

przelew zagraniczny:
PL 25 1090 2040 0000 0001 3207 0435
SWIFT: WBK PP L PP

Informujemy, że nasz ośrodek jest przeznaczony dla rodzin z dziećmi. Nie przyjmujemy grup młodzieżowych oraz grup studenckich, a rezerwacje dokonane przez takie grupy będą anulowane w dniu przyjazdu (bez zwrotu przedpłaty). Na miejscu płatność  gotówką lub kartą płatniczą. Dopłata za zwierzęta – 10 zł za dobę. Doba hotelowa: 14.00-10.00. Cisza nocna: 23.00-06.00. Pełny regulamin ośrodka dostępny poniżej. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszą recepcją 519176087.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej mapką naszego ośrodka, aby móc wybrać idealną lokalizaję na swój wakacyjny pobyt.

Dziękujemy, że wybraliście Atmosferę. Do zobaczenia wkrótce!

@atmosfera

Ps. Regulamin wynajmu domków znajdziesz tutaj:
ATMOSFERA REGULAMIN WYNAJMU DOMKÓW I POBYTU NA CAMPERPARK  2019/2020

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO ATMOSFERA ORAZ POLA NAMIOTOWEGO I CAMPERPARKU ATMOSFERA

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych naszych Gości jest Ośrodek Wypoczynkowy Atmosfera, ul. Spacerowa 17, 26-200 Sielpia Wielka.

2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – wynajem@atmosfera-sielpia.pl

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Dane osobowe Gości ośrodka przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług najmu. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek jest:
– dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Ośrodek w związku z poniesioną przez Ośrodek szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Ośrodka,
– udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
– zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości Ośrodka.
Ponadto, Ośrodek przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom Ośrodka i innym osobom przebywającym na terenie Ośrodka.

4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Ośrodek nie przekazuje danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:
– pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług najmu będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Ośrodka lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
– pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 28 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Goście Ośrodka posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Ośrodka. Ponadto, Ośrodek udostępnia adres wynajem@atmosfera-sielpia.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu email albo numeru telefonu, wieku dziecka (w przypadku pobytu w Ośrodku z dzieckiem) jest wymogiem zawarcia umowy o usługi najmu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Ośrodkowi zawarcie umowy o usługi najmu.

9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Ośrodek nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

10. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Ośrodka Wypoczynkowego Atmosfera dostępna jest również na stronie internetowej: http://atmosfera-sielpia.pl/rezerwacje-2018/

INFORMACJE DODATKOWE DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO

W związku z art. 13 ust 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 5 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Ośrodek Wypoczynkowy Atmosfera w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciw-powodziowej.

2. Monitoring wizyjny w obiekcie obejmuje z reguły: parking przed obiektem, wejścia główne do obiektu, tereny za obiektem.

3. W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:

a) listownie: Ośrodek Wypoczynkowy Atmosfera, ul. Spacerowa 17, 26-200 Sielpia Wielka
b) przez e-mail: wynajem@atmosfera-sielpia.pl
c) telefonicznie: +48 519176087

4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust.1 lit. c RODO.

6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie 28 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO. 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dyrekcja Ośrodka Wypoczynkowego Atmosfera